Voorwaarden 1. Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van PrepperPack.nl, onderdeel van RMH International V.O.F., gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57194416.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met PrepperPack.nl. Door artikelen bij PrepperPack.nl te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.
 3. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van PrepperPack.nl. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.
 4. PrepperPack.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 5. PrepperPack.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PrepperPack.nl erkend.
 7. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. PrepperPack.nl doet zijn uiterste best om een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten op zijn website te vermelden. Echter, o.a. alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PrepperPack.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PrepperPack.nl niet.
 4. Het kan voorkomen dat producten een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. We raden aan om voor gebruik de houdbaarheid te controleren. 
 5. Na- of bijbestellen van losse producten is in sommige gevallen mogelijk. Aanvragen kunnen gemaild worden naar info@prepperpack.nl
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en handeling- en verzendkosten.
 2. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website www.prepperpack.nl staat vermeld.
 3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PrepperPack.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 6. Mondelinge toezeggingen verbinden PrepperPack.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Aanbiedingen van PrepperPack.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 8. PrepperPack.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 9. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
VEILIG BETALEN

Wij bieden de volgende betalingsmethoden: iDEAL, Maestro, en creditcards VISA en Mastercard. De bestelling dient direct te worden betaald. Zelf overschrijven is niet mogelijk. iDEAL is online betalen via uw eigen online bankieren thuis.  De volgende banken zijn aangesloten bij iDEAL: ABN Amro, Fortis, ING/Postbank, Rabobank, SNS bank en ASN. 

iDEAL biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere betaalmogelijkheden: 
iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren 
iDEAL wordt ondersteund door de grote Nederlandse banken
Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken   van iDEAL
Controle en overzicht op de betaling 
Voor meer informatie zie www.ideal-betalen.nl

Wij maken gebruik van een streng beveiligde betalingsomgeving van de Rabobank, de Rabo OmniKassa. Het ondersteunt verschillende belangrijke Nederlandse en buitenlandse betaalmethoden. Het zorgt voor een veilige afhandeling van de transacties. Uw gegevens worden gecodeerd verstuurd via een beveiligde lijn. Deze lijn herkent u aan het slotje onderaan het scherm. Als we uw betaling goed ontvangen hebben, gaan we uw bestelling zo snel mogelijk verwerken.
 1. Voor verzending van de PrepperPacks in Nederland brengt PrepperPack.nl geen handeling- en verzendkosten in rekening.
 1. In het kader van de regels van de koop op afstand zal PrepperPack.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad  of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 2. Wij doen zaken met gerenommeerde verzendbedrijven. De verzending van uw bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is PrepperPack.nl niet aansprakelijk.
 3. De PrepperPacks versturen wij aangetekend in een pakket. Verzending op een andere wijze of het persoonlijk afhalen of terugbrengen van een bestelling is niet mogelijk.
 4. De dag voorafgaand aan de verzending zullen wij u per e-mail hiervan op de hoogte brengen , zodat u hier rekening mee kunt houden.
U kunt uw ruil of retour aanvraag online aan ons mailen naar info@prepperpack.nl. Vermeld hierbij uw factuurnummer.

Ruilen:
Ruilen van artikelen kan alleen als u bepaalde artikelen hebt ontvangen die beschadigd zijn of niet naar behoren werken. Voor beschadigingen door uzelf veroorzaakt is PrepperPack.nl niet verantwoordelijk. Deze producten kunt u dan ook niet ruilen. U stuurt de beschadigde artikelen op uw kosten terug. PrepperPack.nl stuurt vervolgens op hun kosten (eenmalig) nieuwe artikelen naar u terug.

Retour:
U kunt de PrepperPack binnen 14 dagen retour sturen, mits de producten onbeschadigd en ongeopend zijn. In geval van retour zal PrepperPack.nl het bedrag binnen 30 dagen terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Indien de betaling via Credit Card is ontvangen wordt het bedrag terug geboekt naar deze rekening. Het enige wat PrepperPack.nl in mindering zal brengen zijn de eerste gemaakte verzendkosten. Indien u iets wilt ruilen of retourneren dan kunt u uw aanvraag mailen naar info@prepperpack.nl

8. Aansprakelijkheid

 1. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PrepperPack.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. PrepperPack.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.  
 2. PrepperPack.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door PrepperPack.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
 3. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. PrepperPack.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
 4. Alle producten die in het assortiment van PrepperPack.nl zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan veiligheids- en gebruiksartikelen moeten voldoen. PrepperPack.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door PrepperPack.nl verkochte producten. PrepperPack.nl raadt aan om voor gebruik van de producten goed de bijgevoegde instructies en handleidingen te lezen. Houdt de producten buiten bereik van kinderen.
 5. PrepperPack.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PrepperPack.nl. PrepperPack.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 6. Indien PrepperPack.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 7. De afnemer is gehouden PrepperPack.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen PrepperPack.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen.
 8. Het is mogelijk dat PrepperPack.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. PrepperPack.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 1. PrepperPack.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat PrepperPack.nl omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van PrepperPack.nl. Hierbij kan men denken aan vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PrepperPack.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 2. PrepperPack.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. PrepperPack.nl zal u dit altijd schriftelijk meedelen. In geen geval is PrepperPack.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  
 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door PrepperPack.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 2. PrepperPack.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. PrepperPack.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 1. PrepperPack.nl streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van PrepperPack.nl, dan wordt PrepperPack.nl daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. Hiervoor kunt u mailen naar info@prepperpack.nl. We streven ernaar om u te antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de vraag of klacht. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. 
 2. Klachten worden in behandeling genomen tot 1 maand na aankoop. De originele factuur dient aanwezig te zijn. Zonder originele factuur (op PrepperPack.nl briefpapier) worden klachten niet behandeld.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van PrepperPack.nl.

€ 249,00

Biedt hulp bij:

 • Luchtverontreiniging
 • Rookontwikkeling bij brand
€ 139,00

Biedt hulp bij:

 • Handig voor onderweg
 • Uitval gas, water, licht
 • Extreme weersomstandigheden
 • Drinkwaterverontreiniging
€ 379,00

Biedt hulp bij:

 • Uitval gas, water, licht
 • Extreme weersomstandigheden
 • Drinkwaterverontreiniging
 • Luchtverontreiniging/rookontwikkeling
 • Op de boot, bij overstroming
 • Nu met gratis SAS Survivalguide
vanaf
€ 1,00

Losse producten

Zelf samen te stellen, bijvoorbeeld:
 • Gasmasker met luchtfilter
 • Noodradio met dynamo
 • Hoofdlamp
 • Waterzuiveringstabletten
 • Watercontainer
 • Hamer-Bijl-Zaag-Schep
 • En nog veel meer...